Organizacija Centra!

Aktivnosti!

Projekti ** Edukacije / seminari** Prezentacije /predavanja** Okrugli stolovi** Konferencije** Radionice** Treninzi** Javne rasprave**

Saradnja!

Protokol o saradnji*** Memorandum o saradnji

JU "Kantonalni centar za socijalni rad"Centar sa svojim zaposlenicima, koji čine interdisciplinarni stručni tim, u čijem sastavu djeluju profesionalci iz oblasti socijalnog rada, pedagogije, psihologije, psihoterapije, prava, ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima.
Centar u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i uspješnu neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. U radu su zastupljeni postupci, instrumenti i metode, čiji je cilj dijagnosticiranje, analiziranje i rješavanje slučajeva, za koji se ulože najveći dio vremena, energije i aktivnosti stručnih zaposlenika Centra.
Cilj svakog zaposlenika Centra, kao profesionalca, je postizanje što boljeg kvaliteta rada, te kvalitetno i uspješno pružanje usluga i zaštite svojim korisnicima, te samim tim i rješavanje socijalnih potreba. Pružajući oblike i usluge iz porodično-pravne i socijalne zaštite, regulišući veliki broj materijalnih davanja, Centar također, pruža i mnoge nematerijalne usluge. U domenu nematerijalnih usluga procedure su vrlo složene i pretpostavljale su specijalizovane usluge socijalnog, psihološkog, pedagoškog i pravnog rada.
U toku svog profesionalnog rada, te pružajući usluge, pomoć i zaštitu svojim korisnicima, Centar koristi multidisciplinarni i multimetodski pristup koji uključuje individualni rad, grupni socijalni rad i rad sa porodicom, te po potrebi i psihoterapeutski rad.

Aktivnosti!!!

JAVNI POZIV
 

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru  u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečenih maloljetnika.  
Posjeta delegacije iz Crne Gore
 

Posjeta delegacije iz Crne Gore

U prijateljskoj posjeti JU “Kantonalni centar za socijalni rad” dana 26.03.2018.godine bila je delegacija Crne Gore. Delegaciju je primio direktor Kantonalnog centra sa saradnicima. Direktor Kantonalnog centra je u prijateljskom razgovoru upoznao goste sa djelatnošću, organizacijom i nadležnostima Centra, te najznačajnim projektima koje ova ustanova posljednjih godina realizira. Delegaciju Crne...
Radionica u organizaciji UNICEF-a
 

Radionica u organizaciji UNICEF-a

U nastojanju da promovira važnost odrastanja djece u porodičnom okruženju, kao i da naglasi ulogu medija u provođenju kampanje “Svako dijete treba porodicu” na Jahorini se u  organizaciji UNICEF -a  22.i 23. marta održava radionica na kojoj je direktno učešće uzeo i direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Radionici,...
Radionica “Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo”
 

Radionica “Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo”

Dana 20. i 21. Marta 2018. godine “SUMERO ” je organizirao  u Konjicu, radionicu na temu „Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”. Radionici su pored zaposlenika   JU “Kantonalni centar za socijalni rad” i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo prisustvovali predstavnici centara...
Konsultivni sastanak sa predstavnicima Udruženja evaluatora
 

Konsultivni sastanak sa predstavnicima Udruženja evaluatora

Dana 09.03.2018. godine, u prostorijama JU ” Kantonalnog centra za socijalni rad“ održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima Udruženja evaluatora. Cilj sastanka bio  je konačan dogovor o početku istraživanja koje provodi Udruženje evaluatora, a koje ima za cilj evaluaciju efekata izrečenih zaštitnih mjera na području Kantona Sarajevo po Zakonu o...
Konferencija na temu “Socijalni rad u zdravstvu”
 

Konferencija na temu “Socijalni rad u zdravstvu”

Dana 28.02.2018. godine, na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, održana je   konferencija na temu: „Socijalni rad u zdravstvu“ Na konferenciji su uzele učešće i zaposlenice JU“Kantonalnog centra za socijalni rad“ Sarajevo, Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo: Nizama Hujdur, dipl. scr. i Đevdeta Smjećanin, dipl. scr. Zaposlenice Službe socijalne zaštite...

Plan borbe protiv korupcije

Korupcija u najširem smislu podrazumijeva svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi lične ili grupne koristi bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Korupcija je i svaki čin kojim se suprotno javnom interesu krši moral i pravne norme te narušavaju osnove vladavine prava..

Plan JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za borbu protiv korupcije definisan je na osnovu identifikacije svih procesa i postupaka koji se vode i odvijaju u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ a u kojima se mogu pojaviti koruptivna ponašanja i prakse. Plan sadrži aktivnosti koje će se provoditi, identifikuje odgovorne osobe za provođenje aktivnosti, rokove u kojima će se provoditi, kao i indikatore za praćenje aktivnosti.

Više informacija :
Plan JU Kantonalni centar za socijalni rad za borbu protiv korupcije.
Plan integriteta JU Kantonalni centar za socijalni rad za borbu protiv korupcije.
Anonimna prijava korupcije.

There will be more!

Nirvana and its huge array of tools are waiting for your carefully crafted content. It will embrace and enhance it while also giving it room to breathe and grow. Can you imagine a better home for your deepest thoughts, your greatest ideas, your best travel photos and anything else you want to share with the world? With Nirvana, the world will never know what hit it ;)

So bring out your diamond in the rough and let Nirvana find its luster.