Organizacija Centra!

Aktivnosti!

Projekti ** Edukacije / seminari** Prezentacije /predavanja** Okrugli stolovi** Konferencije** Radionice** Treninzi** Javne rasprave**

Saradnja!

Protokol o saradnji*** Memorandum o saradnji

JU "Kantonalni centar za socijalni rad"Centar sa svojim zaposlenicima, koji čine interdisciplinarni stručni tim, u čijem sastavu djeluju profesionalci iz oblasti socijalnog rada, pedagogije, psihologije, psihoterapije, prava, ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima.
Centar u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i uspješnu neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. U radu su zastupljeni postupci, instrumenti i metode, čiji je cilj dijagnosticiranje, analiziranje i rješavanje slučajeva, za koji se ulože najveći dio vremena, energije i aktivnosti stručnih zaposlenika Centra.
Cilj svakog zaposlenika Centra, kao profesionalca, je postizanje što boljeg kvaliteta rada, te kvalitetno i uspješno pružanje usluga i zaštite svojim korisnicima, te samim tim i rješavanje socijalnih potreba. Pružajući oblike i usluge iz porodično-pravne i socijalne zaštite, regulišući veliki broj materijalnih davanja, Centar također, pruža i mnoge nematerijalne usluge. U domenu nematerijalnih usluga procedure su vrlo složene i pretpostavljale su specijalizovane usluge socijalnog, psihološkog, pedagoškog i pravnog rada.
U toku svog profesionalnog rada, te pružajući usluge, pomoć i zaštitu svojim korisnicima, Centar koristi multidisciplinarni i multimetodski pristup koji uključuje individualni rad, grupni socijalni rad i rad sa porodicom, te po potrebi i psihoterapeutski rad.

Aktivnosti!!!

23. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti
 

23. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti

Dana 18.,19. i 20. oktobra 2017.godine u organizaciji Asocijacije Centara za socijalni rad “Sveti Sava” Niš održani su 23. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti. Tema ovogodišnjih Oktobarskih susreta bila je “Odgovori na potrebe korisnika-profesionalni izazovi ” Predstavnici JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo, aktivno su uzeli učešće na skupu...
Konferencija na temu”Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup”
 

Konferencija na temu”Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup”

Dana 12. i 13. oktorbra 2017. godine, održana je u Banja Luci Konferencija na temu “Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup.”  Cilj  Konferencije bio je tematiziranje  pitanja zaštite najboljeg interesa djeteta u pravosudnom sistemu sa psihološkog aspekta. Konferencija, održana na predmetnu temu, bila je i prilika da se profesionalcima koji su...
Okrugli sto “Porodična psihologija, treba li nam?”
 

Okrugli sto “Porodična psihologija, treba li nam?”

Dana 09.10.2017. godine KJU „Porodično savjetovalište“ je u partnerstvu sa JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” i JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ u sklopu Festivala psihologije organizirala Okrugli sto „Porodična psihologija, treba li nam?“. Cilj Okruglog stola bio je razmjena iskustava psihologa uposlenih u centrima za mentalno zdravlje Doma zdravlja...
Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom KS
 

Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom KS

Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo potpisan je danas u Sumero centru za podršku osoba s invaliditetom u zajednici u Sarajevu. Sporazum su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a Amela Dautbegović, direktor JU Kantonalni centar za socijalni...
Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina
 

Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina

Direktor  JU“Kantonalni centar za socijalni rad” i predstavnicima kantonalnih institucija i nevladinih organizacija potpisali Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina. Protokol su potpisali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS – Uprava policije, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljene osobe i izbjeglice, Tužilaštva KS,...
Povodom mjeseca ramazana:Uručeni paketi pomoći porodicama u stanju socijalne potrebe
 

Povodom mjeseca ramazana:Uručeni paketi pomoći porodicama u stanju socijalne potrebe

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, povodom mjeseca ramazana uručilo je danas 80 paketa s prehrambenim artiklima licima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Podjela je održana u prostorijama Kantonalnog centra za socijalni rad. Na ovaj način resorno ministarstvo je željelo da ovim porodicama...

Plan borbe protiv korupcije

Korupcija u najširem smislu podrazumijeva svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi lične ili grupne koristi bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Korupcija je i svaki čin kojim se suprotno javnom interesu krši moral i pravne norme te narušavaju osnove vladavine prava..

Plan JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za borbu protiv korupcije definisan je na osnovu identifikacije svih procesa i postupaka koji se vode i odvijaju u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ a u kojima se mogu pojaviti koruptivna ponašanja i prakse. Plan sadrži aktivnosti koje će se provoditi, identifikuje odgovorne osobe za provođenje aktivnosti, rokove u kojima će se provoditi, kao i indikatore za praćenje aktivnosti.

Više informacija :
Plan JU Kantonalni centar za socijalni rad za borbu protiv korupcije.
Plan integriteta JU Kantonalni centar za socijalni rad za borbu protiv korupcije.
Anonimna prijava korupcije.

There will be more!

Nirvana and its huge array of tools are waiting for your carefully crafted content. It will embrace and enhance it while also giving it room to breathe and grow. Can you imagine a better home for your deepest thoughts, your greatest ideas, your best travel photos and anything else you want to share with the world? With Nirvana, the world will never know what hit it ;)

So bring out your diamond in the rough and let Nirvana find its luster.