Organizacija Centra!

Aktivnosti!

Projekti ** Edukacije / seminari** Prezentacije /predavanja** Okrugli stolovi** Konferencije** Radionice** Treninzi** Javne rasprave**

Saradnja!

Protokol o saradnji*** Memorandum o saradnji

BIRAMO OPORAVAK

JU "Kantonalni centar za socijalni rad"

Centar sa svojim zaposlenicima, koji čine interdisciplinarni stručni tim, u čijem sastavu djeluju profesionalci iz oblasti socijalnog rada, pedagogije, psihologije, psihoterapije, prava, ima osnovnu misiju da doprinosi izgradnji zajednice pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite svojim građanima, sa svim svojim mogućnostima i kapacitetima.
Centar u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i uspješnu neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. U radu su zastupljeni postupci, instrumenti i metode, čiji je cilj dijagnosticiranje, analiziranje i rješavanje slučajeva, za koji se ulože najveći dio vremena, energije i aktivnosti stručnih zaposlenika Centra.
Cilj svakog zaposlenika Centra, kao profesionalca, je postizanje što boljeg kvaliteta rada, te kvalitetno i uspješno pružanje usluga i zaštite svojim korisnicima, te samim tim i rješavanje socijalnih potreba. Pružajući oblike i usluge iz porodično-pravne i socijalne zaštite, regulišući veliki broj materijalnih davanja, Centar također, pruža i mnoge nematerijalne usluge. U domenu nematerijalnih usluga procedure su vrlo složene i pretpostavljale su specijalizovane usluge socijalnog, psihološkog, pedagoškog i pravnog rada.
U toku svog profesionalnog rada, te pružajući usluge, pomoć i zaštitu svojim korisnicima, Centar koristi multidisciplinarni i multimetodski pristup koji uključuje individualni rad, grupni socijalni rad i rad sa porodicom, te po potrebi i psihoterapeutski rad.

Aktivnosti!!!

Sretna Nova 2019 godina
 
Sretna Nova 2019 godina
Svim građanima Sretnu i uspješnu Novu 2019 godinu želi JU”Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo
JAVNI KONKURS
 
JAVNI KONKURS
JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo objavljuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 3 mjeseca. Krajnji rok za dostavu prijava na javni konkurs je 03.01.2019 godine. Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme Lista uspješnih kandidata – Rezultati pismenog dijela ispita Konačna lista uspješnih kandidata
Edukacija po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne pravde”.
 
Edukacija po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne pravde”.
Dana 20.11.2018.godine , u JU “Kantonalni centar za socijalni rad, održan je prvi od četiri  modula edukacije stručnih radnika Centra koji rade na poslovima maloljetničkog prijestupništva . Edukacija u četiri modula se provodi po Projektu “Ojačavanje kapaciteta stručnih radnika JU KCSR i prevencija profesionalnog sagorijevanja u praktičnoj primjeni modela restorativne pravde”. Predmetni  Projekat  se realizira…
Posjeta Odgojno popravnom domu za maloljetnike Orašje
 
Posjeta Odgojno popravnom domu za maloljetnike Orašje
Zaposlenici JU Kantonalni centar za socijalni rad su dana 12.11.2018. godine izvršili posjetu Kazneno popravnom zavodu Orašje, odnosno Odgojno popravnom domu za maloljetnike i Maloljetničkom zatvoru. U sklopu posjete obavljeni su razgovori sa uposlenicima Zavoda, te obavljena posjeta štićenicima – maloljetnicima na smještaju, odnosno na izdržavanju mjere. Centar je od osnivanja Zavoda, odnosno Odgojno popravnog…
Obavještenje o poništenju Javnog konkursa
 
Obavještenje o poništenju Javnog konkursa
Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa broj:  35/X-06-024-1591.1/18 od 04.10.2018 godine, Upravni odbor objavljuje OBAVJEŠTENJE
JAVNI KONKURS
 
JAVNI KONKURS
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad”

Plan borbe protiv korupcije

Korupcija u najširem smislu podrazumijeva svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi lične ili grupne koristi bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Korupcija je i svaki čin kojim se suprotno javnom interesu krši moral i pravne norme te narušavaju osnove vladavine prava..

Plan JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za borbu protiv korupcije definisan je na osnovu identifikacije svih procesa i postupaka koji se vode i odvijaju u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ a u kojima se mogu pojaviti koruptivna ponašanja i prakse. Plan sadrži aktivnosti koje će se provoditi, identifikuje odgovorne osobe za provođenje aktivnosti, rokove u kojima će se provoditi, kao i indikatore za praćenje aktivnosti.

Više informacija :
Plan JU Kantonalni centar za socijalni rad za borbu protiv korupcije.
Plan integriteta JU Kantonalni centar za socijalni rad za borbu protiv korupcije.
Anonimna prijava korupcije.

Zakon o hraniteljstvu FBiH


Stupanjem na snagu Zakona o hraniteljstvu F BiH, oblast hraniteljstva kao oblika zaštite djece bez roditeljskog staranja i odraslih lica konačno je detaljnije uređena. Zakonom o hraniteljstvu definisane su vrste hraniteljstva prema potrebama (tradicionalno, specijalizovano, hitno i povremeno hraniteljstvo) i statusu (srodničko i nesrodničko hraniteljstvo);  uvjeti za obavljanje hraniteljstva; broj hranjenika u hraniteljstvu; hraniteljska naknada i naknada za izdržavanje hranjenika; prava i obaveze hranitelja; prava i obaveze hranjenika te druga pitanja od značaja za hraniteljstvo. Više o ...

Zahtjev o hraniteljstvu :
Obrazac zahtjeva za obavljanje hraniteljstva.