KONFERENCIJE

 • Konferencija na temu”Dijete u pravosudnom sistemu-Psihološki pristup”
 • „Postupanja CSR prije, u toku i nakon kruznih situacija“ Organizacija: UNICEF i Resoronog Fed. Ministarsrva 09.12.2016.god (zaposlenika 6)
 • „Socijalni rad u službi korisnika“. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Hotel Holiday.
 • „Uspostavljanje dijagnostičko-opservacionog centra“ Organizator:Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo, Sarajevo 03.03.2016.godine i 07.03.3016.godine u Općini Stari Grad.
 • Konferencija UG“Narko – Ne“ održana dana 22.09.2016.godine u Hotelu „Terme“ Ilidža.
 • „Socijalni rad u službi korisnika“, Organizaor: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Sarajevo, Hotel „Holidy“.
 • „Dijagonistika i opservacije mladih u sukobu sa Zakonom“ Organizator: Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, restoran Milkman, Sarajevo (prisustvovala 2 zaposlenika).
 • „Socijalni rad u službi kosrinika“, Organizator: KJU Porodično svjetovalište, Hotel“Holiday“ (prisustvovala 2 zaposlenika).
 • „Dijagnostika i opservacija poremećaja u ponašanju mladih“. Organizator: Zavod za vaspitanje muške djece i omladine „Hum“, 03.03.2016.godine
 • „Ljudsko dostojanstvo iz perspektive migrantske krize“. Organizator FPN, dana 15.03.2016.godine.
 • „Uključivanje muškaraca i dječaka u sprječavanju rodno zasnovanog nasilja“. Oragnizator Ambasada Kraljevine Švedske u BiH i UN WOMEN. 22.09.-23.09.2016.godine. 1 zaposlenik.
 • „Priručnik za djelovanje CZSR u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama- prezentacija lokalnih planova aktivnosti“. Organizator UNICEF i Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike. 09.12.2016. godine. 1 zaposlenik.
 • „Više informacije sigurna sredina“. Organizator FLD. 15.12.2016. godine. 1 zaposlenik.
 • „Druga godišnja stručna konferencija „Izazovi reforme socijalne zaštite u BiH“. Organizator: OSCE i savez socijalnih radnika FBiH. 08.11.2016.godine.
 • „Osposobljavanje i jačanje profesionalnih kapaciteta stučnjaka iz oblasti izvršenje krivičnih sankcija prema maloljetnicima i njihove sociopedagoške i psihosocijalne zaštite, unaprjeđenje i promocija javnih politika u domenu prevencije i suzbijanju kriminalnih, protiv špravnih i antisocijalnih ponašanja maloljetnika u Federaciji BiH“. Organizator: Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo.
 • „Stručna konferencija „Socijalni rad u službi korisnika“. Organizator: Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS. Sarajevo, Hotel „Holiday“, 19.10.2016. godine. (Prisustvovalo 2 zaposlenika).
 • „Završna konferencija- predstavljanje od Priručnika za djelovanje centara za socijalni rad u situacijama izazvanim prirodnim nesrećama“. Organizator: UNICEF. Sarajevo, 09.12.2016. godine. (Prisustvovao 1 zaposlenik).

 

Comments are closed.