Obavještenje građanima

UREDBOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA (u daljem tekstu Uredba “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05 i 07/08, 37/13, 51/14, 8/18),  priznaje se pravo na subvencioniranje troškova grijanja za pet mjeseci (januar, februar, mart, novembar i decembar).

Troškovi grijanja u smislu  Uredbe smatraju se troškovi centralnog grijanja, prirodnog gasa, električne energije i čvrstog goriva, a subvencioniraju se troškovi grijanja samo jedne vrste energenta.

Pravo na subvencioniranje troškova grijanja priznaje se od  prvog dana narednog mjeseca, po podnošenju zahtjeva za koji se subvencioniraju troškovi grijanja.

 

I      PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA GRIJANJA OSTVARUJU DOMAĆINSTVA U STANJU SOCIJALNE POTREBE POD USLOVIMA PREDVIĐENIM UREDBOM

 

 • čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi iznos od 70,00 KM
 • jednočlana domaćinstva penzionera čiji ukupni prihodi ne prelaze iznos od 165,00 KM
 • dvočlana domaćinstva penzionera čiji ukupni prihodi ne prelaze iznos od 220,00 KM
 • domaćinstva u kojima jedan ili više članova su korisnici naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica, i lica koja imaju binauralni gubitak sluha 95-100% po Fowler-Sabine, a čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 120,00 KM
 • domaćinstva u kojima je nosilac ili član domaćinstva 100%-tni invalid-paraplegičar ili kvadriplegičar, bez obzira na prihod po članu domaćinstva

 

II          PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE GRIJANJA IMAJU KORISNICI POD SLJEDEĆIM USLOVIMA

 

 • da je jedan od članova domaćinstva nosilac stanarskog prava na stanu koji koristi domaćinstvo, vlasnik ili vanknjižni vlasnik stambene jedinice koju koristi domaćinstvo, nosilac ugovora o smještaju zaključen sa nadležnim organom, podstanar, koji je zaključio ugovor o podstanarskom odnosu u stambenoj jedinici koju koristi domaćinstvo, a koji je ovjeren u Poreskoj upravi nadležne općine,
 • da ukupna stambena površina za jednočlana domaćinstva ne prelazi 44m2, a za višečlana domaćinstva za svakog slijedećeg člana ova površina se uvečava za 10m2 stambene površine, izuzev domaćinstva čiji su članovi korisnici stanova za socijalne kategorije u objektima 0-9 i 0-10 na lokaciji “Otes” i domaćinstva u kojima je jedan od članova 100%-tni invalid-paraplegičar ili kvadriplegičar,
 • da nisu domaćinstva u kojima je neko od članova vlasnik preduzeća, samostalne radnje ili obavlja registrovanu dopunsku djelatnost,
 • da nisu domaćinstva u kojima neko od članova izdaje pod zakup stambene jedinice,
 • da nisu domaćinstva u kojima je jedan od članova vlasnik putničkog ili drugog motornog vozila, izuzev lica, koja u skladu sa Zakonom o carinskoj politici, mogu ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala.

 

 

Zahtjevi se podnose nadležnim Službama socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

 

III   POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA GRIJANJA ZA 2018.GODINU

 

 1. Dokumentacija koju pribavlja podnosilac zahtjeva
 • kućna lista, (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog organa),
 • potvrda o prihodima za sve članove domaćinstva (dokaz: potvrda o prosječnim mjesečnim prihodima članova zajedničkog domaćinstva ostvarenim u predhodnoj 2017. godini),
 • lična karta,
 • prijavnica o mjestu prebivališta ili boravišta za sve članove domaćinstva (izdata od CIPS-a),
 • za raseljene osobe uvjerenje o statusu izdato od nadležne općinske službe
 • rodni list (za djecu do 18 godina),
 • potvrda o redovnom školovanju (za lica starija od 18 godina)
 • dokaz o vlasništvu ili vanknjižnom vlasništvu stambene jedinice (zemljoknjižni izvadak, katastarski izvadak, darovni ugovor ili ugovor o kupovini stambene jedinice ovjeren od strane nadležnog suda, ugovor o podstanarskom odnosu ovjeren od strane nadležne poreske uprave, ugovor o smještaju zaključen sa nadležnim Ministarstvom ili općinom, građevinska dozvola, potvrda od nadležnog organa općine da je podnesen zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađene stambene jedinice, zahtjev upućen Općinskom sudu Sarajevo za pokretanje ostavinskog postupka vezanog za stambenu jedinicu koju koristi neko od zakonskih nasljednika).

 

 1. Dokumentacija koju pribavlja nadležna Služba socijalne zaštite po službenoj dužnosti

 

 • porezna uprava-kantonalni ured (evidencija poreskih obveznika)
 • Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica općina (evidencija korisnika prava po osnovu zaštite civilnih žrtava rata),
 • Služba za oblast boračko – invalidske zaštite (evidencija korisnika boračko-invalidske zaštite),
 • nadležna općinska služba za prihode,
 • Policijska uprava (evidencija vlasništva putničkog ili drugog motornog vozila),
 • JU”Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo (evidencija nezaposlenih lica).

 

 1. Lica koja prvi put podnose zahtjev za subvencioniranje grijanja dužna su pribaviti (originale ili ovjerene fotokopije dokumentacije iz tačke a), za dokumentaciju iz tačke b) pribavlja

mjesno nadležna Služba socijalne zaštite općine po službenoj dužnosti.

 

IV        Korisnici koji su ostvarili pravo na subvencioniranje troškova grijanja u prethodnoj 2017.

godini u  obavezi su radi daljeg ostvarivanja prava dostaviti slijedeću dokumentaciju do

30.06.2018. godine i to:

 • kućnu listu, (dokaz: izjava ovjerena od strane nadležnog organa),
 • potvrda o prihodima za sve članove domaćinstva (dokaz: potvrda izdata od strane nadležne institucije o prosječnim prihodima članova domaćinstva u prethodnoj godini),
 • potvrda o redovnom školovanju (za lica starija od 18 godina).
 • rješenje o okončanju ostavinskog postupka za lica koja posjeduju u spisu zahtjev za pokretanje ostavinskog postupka,
 • rješenje o okončanju legalizacije stambenog objekata,
 • ugovor o smještaju zaključen sa nadležnim organom.

 

Ostalu potrebnu dokumentaciju pribavlja mjesno nadležna Služba socijalne zaštite općine.

 

Ukoliko korisnici do 30.06.2018. godine ne dostave potrebne dokaze ili se u postupku provjere dokumentacije utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za nastavak ostvarivanja prava, na subvencioniranje grijanja mjesno nadležne Službe socijalne zaštite općine, donijet će rješenje o prestanku prava.

Nakon provjere dokumentacije  korisnici koji i dalje ispunjavanju uslove na subvencioniranje grijanja, nastavljaju sa ostvarivanjem ovog prava.

 

V          VISINA mjesečnog novčanog iznosa subvencije troškova grijanja utvrdit će  posebnim podzakonskim aktom Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, prema planiranim i raspoloživim sredstvima u  Budžetu.

Korisnicima koji ostvare pravo na subvencioniranje centralnog grijanja, prirodnog gasa i električne energije, JU”Kantonalni centar za socijalni rad”, će doznačavati novčana sredstva mjesečno prema ispostavljenim fakturama javnim preduzećima “Sarajevogas”, “Toplane” i “Elektroprivreda BiH”, koji vrše naplatu. Korisnici koji ostvare pravo na subvencioniranje troškova grijanja na čvrsto gorivo, dužni su do 30.06. tekuće godine Službi dostaviti dokaz (račun) za kupljeno čvrsto gorivo, a novčana sredstva za kupljeno čvrsto gorivo će se isplaćivati putem tekućeg računa otvorenog u banci.

 

 

 

Sarajevo, Juni, 2018. godine                                                     JU”Kantonalni centar za socijalni rad”

Leave a Reply