Sporazum o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja

Danas je Direktor JU”Kantonalni centar za socijalni rad” u prostorijama Centra potpisao Sporazum o provođenju odgojne preporuke uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela sa predstavnicima: UG”SUMERO” , NVO “Dajte nam šansu”, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba te sa KJU “Gerontološki centar”.

Svrha potpisivanja Sporazuma je obezbjediti prostor i uvjete za izvršenje navedenih odgojnih preporuka a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

Centar je nja ovaj način u cijelosti obezbjedio sve pretpostavke za primjenu: Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima i navedenog Pravilnika.

Centar će potpisane Sporazume zajedno sa listom odabranih organizacija i ustanova proslijediti Kantonalom sudu i Kantonalnom tužilaštvu. Uz Sporazume i listu organizacija i ustanova Centar će proslijediti i Planove izvršenja izrečene preporuke predložene od strane izabranih organizacija i ustanova, na temelju kojih će sudije i tužioci odlučivati gdje odnosno u kojoj ustanovi će se provoditi predmetna odgojna preporuka.

Direktor se zahvalio potpisnicima Sporazuma na uključivanju u brigu o djeci i maloljenticima na Kantonu Sarajevo. Istovremeno je naglasio važnost participacije ovih subjekata u resocijalizaciji maloljetnika.

 

Comments are closed.