Zakon o hraniteljstvu u FBiH

Stupanjem na snagu Zakona o hraniteljstvu F BiH, oblast hraniteljstva kao oblika zaštite djece bez roditeljskog staranja i odraslih lica konačno je detaljnije uređena.

Zakonom o hraniteljstvu definisane su vrste hraniteljstva prema potrebama (tradicionalno, specijalizovano, hitno i povremeno hraniteljstvo) i statusu (srodničko i nesrodničko hraniteljstvo);  uvjeti za obavljanje hraniteljstva; broj hranjenika u hraniteljstvu; hraniteljska naknada i naknada za izdržavanje hranjenika; prava i obaveze hranitelja; prava i obaveze hranjenika te druga pitanja od značaja za hraniteljstvo.

Hranitelj može biti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: da je državljanin BiH, da je punoljetna, da ima prebivalište na području F BiH, da ima poslovnu sposobnost, da ima zdravstvenu sposobnost, da ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, da nema neizmirenih poreskih obaveza, da ima kompetencije za zaštitu čuvanje, njegovanje i zadovoljavanje drugih potreba hranjenika, da ima odgovarajuće stambene, materijalne i druge uvjete za obavljanje hraniteljstva.

Izuzetno hranitelj može biti:

 • strani državljanin sa stalnim boravkom u F BiH ako ispunjava zakonom propisane uvjete i ako je predhodno pribavljena saglasnost Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike,
 • lice koje ima niži stepen stručne spreme ako stručni tim procijeni da je to u interesu hranjenika

Zahtjev za hraniteljsvo podnosi se prema mjestu prebivališta na obrascu prijave i dostupan je:

 • u prostorijama JU Kantonalni centar za socijalni rad
 • u prostorijama Službe socijalne zaštitte
 • na WEB stranici JU “Kantonalni Centar za socijalni rad”  www.kcsr.ba

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija za sve članove domaćinstva/porodice :

 • Kućna lista,
 • Pisana saglasnost članova porodice za obavljanje hraniteljstva (ovjerena kod nadležnog organa),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Potvrda o prebivalištu,
 • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Općinski sud u Sarajevu),
 • Uvjerenje da nije oduzeto, odnosno ograničeno roditeljsko staranje (Općinski sud u Sarajevu),
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Dokaz o završenoj školi,
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,
 • Uvjerenje o materijalnim prihodima porodice (ostvareni u posljednja tri mjeseca, plaća, BIZ, CŽR, penzija),
 • Dokaz o stambenom statusu (posjedovni list, ZK, Ugovor o podstanarstvu i sl.),
 • Izjava da nemaju zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju sa hranjenikom.

 

Po službenoj dužnosti Centar pribavlja slijedeće dokumente

 • Dokaz da se protiv hranitelja i članova porodice ne vodi krivični postupak, odnosno da hranitelju i članovima porodice pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena kazna zatvora, novčana kazna ili određena uvjetna kazna za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom F BiH ili Krivičnim zakonom BiH, ili izrečena neka od zaštitnih mjera prema učiniocima nasilja u pordici, propisane Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici F BiH.
 • Dokaz da u porodici nisu poremećeni porodični odnosi (MUP, uvid u dokumentaciju službe socijalne zaštite),
 • Dokaz da hranitelju i članovima porodice nije izrečena mjera porodično-pravne zaštite u pogledu ličnih prava djeteta (uvid u dokumentaciju službe socijalne zaštite),
 • Dokaz da hranitelj i članovi porodice ne ispoljavaju društveno neprihvatljivo ponašanje u smislu važećeg zakona iz oblasti socijalne zaštite (uvid u dokumentaciju službe socijalne zaštite).

 

Pored gore navedenih uvjeta,  da bi jedna porodica dobila status hraniteljske ista treba:

 • proći Stručnu procjenu o podobnosti za obavljanje hraniteljstva koju provodi Stručni tim Centra,
 • proći edukaciju koju provode certificirani edukatori  koji sačinjavaju stručno mišljenje koje je takođe jedan od uvjeta hraniteljstva i
 • redovno, a najmanje jedanput godišnje prolaziti edukacije

Na temelju provedenog postupka i prikupljene dokumentacije Centar donosi:

-Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje hraniteljstva koje sadrži podatke o vrsti hraniteljstva i broju hranjenika koji mogu biti zbrinuti,

-Rješenje o neispunjavanju uslova za obavljanje hraniteljstva (negativna stručna procjena centra i/ili negativna ocjena edukatora),

Predmetno Riješenje Centar dostavlja u bazu podataka u Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,

Reviziju stručne procjene Centar vrši najmanje jednom u dvije godine od dana donošenja rješenja o čemu vodi Evidenciju,

U hraniteljsku porodicu može biti smješteno najviše troje djece s tim da ukupan broj djece računajući i djecu hranitelja ne može biti više od petoro. Izuzetno u hraniteljskoj porodici može biti smješteno više od troje djece ako se radi o braći i sestrama ili o hranjenicima na hitnom i povremenom hraniteljstvu.Ako se hraniteljska porodica stara o djetetu sa invaliditetom samo jedno dijete može biti sa težim invaliditetom. Hranitelj samac se može starati o najviše dvoje djece odnosno jednom djetetu sa inavliditetom.

U hraniteljskoj porodici mogu biti smještena najviše tri odrasla hranjenika, osim u situacijama hitnog ili povremenog hraniteljstva kada taj broj može biti veći.

Visina naknade hranitelju  i naknade za izdržavanje hranjenika ovisi o broju smještenih hranjenika i vrsti hraniteljstva, a osnovica za njeno utvrđivanje je prosječna neto plaća isplaćena u Federaciji BiH prema objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku za predhodnu godinu.

Mjesečna naknada hranitelju koji obavlja tradicionalno hraniteljstvo u Kantonu Sarajevo po jednom hranjeniku u 2018.godini iznosi 172,00 km i uvećava se za svakog narednog hranjenika za 25,80 km.

Mjesečna naknada hranitelju koji obavlja specijalizovano hraniteljstvo u Kantonu Sarajevo po jednom hranjeniku u 2018. godini iznosi 258.00 km i uvećava se za svakog narednog hranjenika za 51,60 km.

Mjesečna naknada za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u Kantonu Sarajevo u 2018. godini iznosi 304.00 km

Mjesečna naknada za izdržavanje hranjenika u specijalizovanom hraniteljstvu u Kantonu Sarajevo u 2018.godini iznosi 430,00 km.

Centar prati hranjenika i hranitelja kontinuirano i pruža im stručnu i svaku drugu podršku te pomaže udruživanje hranitelja i njihovo zajedničko djelovanje u svrhu ostvarivanja misije hraniteljstva.

Centar kontinuirano promovira hraniteljstvo, provodi druge aktivnosti u cilju njegovog jačanja, te razvija saradnju sa ustanovama socijalne zaštite, odgojno obrazovnim i zdravstvenim  institucijama, NVO, vjerskim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim licima,

Comments are closed.