ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Javna nabavka usluga iz područja sigurnosti - usluge fizičke zastite ljudi i imovine

 

10.06.2020 14:42
Slika
 
Na osnovu dlana 8. stav 1., 6lana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("S1. glasnik BiH" br. 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa ll. dio B. Zakona o javnim  nabavkama i Plana nabavki za 2020. godinu, donosim sljedecu ODLUKU. 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 
1 1