Zakonski akti

 

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa    djecom  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/99, 54/04, 39/06, i 14/09),
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:38/14 – prečišćen tekst i 38/16);
 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05, 41/05 i 31/14),
 • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj:  20/13),
 • Krivični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 37/03, 21/04,  69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14),
 • Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:
 • 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14),
 • Zakon o prekršajima  Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 63/14),
 • Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/07),
 • Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene
 • novine Federacije BiH“, broj:7/14),
 • Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13),
 • Zakon o ravnopravnosti spolova BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 16/03 i 102/09),
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj  32/01 i 48/11),
 • Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14),
 • Zakono zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06 i 76/11),
 • Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08 i 87/12),
 • Zakon o ličnom imenu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 7/12),
 • Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/12 i 80/14),
 • Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/13 i 26/13),
 • Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:32/01, 56/08 i58/15),
 • Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj:2/98 i 48/99),
 • Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj:26/16),
 • Zakon o administrativnim taksama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01 i 22/02),
 • Zakon o statističkim istraživanjima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 63/03),
 • Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 17/15),
 • Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo  (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/16),
 • Zakon o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik BiH“, broj:42/04),
 • Zakon o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj:102/13, 09/14-ispravka, 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15),
 • Zakon o Trezoru u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:26/16),
 • Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:83/09),
 • Zakon o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj:10/08, 9/10, 44/11 i 7/13),
 • Zakon o izvršnom postupku(„Službene novine Federacije BiH“, broj:32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16),
 • Zakon o pečatu Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:3/09 – Prečišćeni tekst i 36/15)
 • Zakon o arhivskoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:2/00 i 3/05)

Comments are closed.