ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA

Korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ili prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život I rad

22.04.2021 11:59
Slika
 

Obavještavamo lica u stanju socijalne potrebe koja su u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj: 38/14 Prečišćen tekst; 38/16; 44/17  i 28/18) ostvarila pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ili pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život I rad,a koja boluju od Covida ili su prebolovala Covid19, da se u skladu sa “Programom podrške licima u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021.godini”, mogu obratiti zahtjevom za novčanu naknadu u iznosu od 200,00 KM Službi socijalne zaštite općine na čijem području imaju prebivalište. Uz pismeni zahtjev navedena lica su u obavezi priložiti dokaz da boluju ili da su prebolovala Covid19.

Navedena lica u stanju socijalne potrebe pravo na ovu novčanu naknadu mogu ostvariti samo jednom u toku 2021.godine.

Detaljnije informaciije o novčanoj naknadi sadržane su u Programu.

0 0