EDUKACIJE / SEMINARI

EDUKACIJE/SEMINARI

 •  „Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona rade na poslovima pretstupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece, i to ovlašenih službenih lica (policija), socijalnih radnika i radnika zaposlenih u ustanovama i zavodima na izvršenju krivičnih sankcija.“ Organizator: Federalno ministarstvo pravde, Ilidža, Hotel Holywood, 27-29.01.2016. godine (Prisustvovao 2 zaposlenika).
 • „Tretiranje nasilja sa pravnog, policijskog i društvenog aspekta“. Organizator: Agencija za državnu službu BiH. Sarajevo, 02.02.2016. godine. . ( Prisustvovao 1 zaposlenik).
 • „Dijagnostika i opservacija poremećaja u ponašanju mladih“. Organizator: Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo. Sarajevo, 03.03.2016. godine . ( Prisustvovao 1 zaposlenik).
 • „Poštivanje ljudskih prava u sistemu socijalne zaštite u FBiH na primjeru smještaja i zadržavanja osoba s duševnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite“. Organizator: Agencija za državnu službu Federacije BiH. Sarajevo, Kulovića br. 7, 08.06.2016. godine . (Prisustvovao 1 zaposlenik).
 • „Primjena propisa iz oblasti nasilja u porodici u unos u bazu podataka žrtava nasilja u porodici“. Organizator: Policijska akademija FMUP-a u saradnji sa OSCE-om, Udruženjem „Mreža žena policajaca“. Sarajevo, 19.10.2016. godine. . ( Prisustvovao 2 zaposlenika).
 • „Zakon o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku“. Organizator: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 27.01.-29.01.2016. (zaposlenika 6)
 • „Izrada insturmenata za kontrolu opservacijskog-dijagnostičkog procesa“. Organizacija: Zavod za vaspitanje muške djece i omladine u saradnji sa FICE BiH i FICE Švicarske. 21.11.2016 god. I 16.12.2016.god. (zaposlenika 6)
 • „Fondacija lokalne demokratije“ Organizacija FLD“Barcelona“. 15.12.2016.god. (zaposlenika 6)
 • „Nadležnost matičnih ureda i SCR u postupcima određivanja ličnog imena malb djeci“ Organizacija MUPKS 01.12.2016.god. (zaposlenika 6)
 • „Sistem prevencije i zaštite od nasilja nad djecom u KS“. FDL Barcelona i „Sigurna kuća“, Hotel Bosnia
 • „Dijagnostika i opservacija mladih u sukobu sa zakanom“. Zavod za vaspitanje muške djece i omladine, Sarajevo.
 • „Poštivanje ljudskih prava u sistemu socijalne zaštite u FBiH na primjeru smještaja i zadržavanje osoba sa duševnim smetnjama u Ustanovama Socijalne zaštite“. Agencija za državnu službu, u prostorijama agencije.
 • „Primjena propisa iz oblasti nasilja u porodici i unos u bazu podataka žrtava nasilja u porodici“. Udruženje „Mreža žena policajaca“, Policijska akademija FMUP-a, Sarajevo.
 • „Zaštita svjedoka u sudskim i vansudskim postupcima“. VIVA ŽENE, Tuzla, Hotel Grand city Konjic.
 • „Edukacija stučnih osoba organa starateljstva o sticanju dodatnih znanja i vještina za vođenje postupka medijacije u primjeni odgojnih preporuka i njihovog izvršavanja“, Organizaor: Federalno Ministrstvo rada i socijalne politike, Save the children i UNICEF BiH, Sarajevo, Hotel „Holliwood“
 • „Stručna obuka u skladu sa obavezom propisanom Zakonom o matičnim knjigama i Pravilnikom o sadržaju stučne obuke matičara i drugih lica koja vrše poslove matičnih knjiga“, Organizator: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, sala Prve policijske uprave –  PS Centar (prisustvovao 1 zaposlenilk).
 • „Zaštita osoba sa duševnim smetnjama zbog odluka Apelacijskog suda u BiH u korist tužioca“, Organizator: Federalno ministarstvo pravde, Hotel „Bosnia“, Sarajevo (prisustvovao 1 zaposlenik).
 • „Primjena propisa iz oblasti nasilja u porodici i unos u bazu podataka žrtava nasilja u porodici“ , Organizator: Udruženje žena plicajaca, Policjska akademija FMUP-a (prisustvovao 1 zaposlenik)
 • „Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“ Organizator: Udruženje „Viva žene“, Hotel“Grand City“, Konjic- u sklopu ove edukacije održana su i dva supervizijska sastanka: I Modul – Hotel „Astra Garni“, Sarajvo i II Modul – Hotel „Sarajevo“, Sarajevo (prisustvovala 2 zaposlenika)
 • „Psihosocijalni pristup u radu sa svjedocima/žrtvama“.
 • „Psihosocijalni pristup u rada sa svjedocima/žrtvama“ supervizija.
 • Psihosocijalni pristup u rada sa svjedocima/žrtvama u okviru projekta “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“. Organizator EU. 1 zaposlenik.
 • „Ko može postati hranitelj, kako se postaje hranitelj i priprema porodice i djeteta za smještaj, uloge, obaveze i prava hraniteljske porodice“ i „Procjena hraniteljske porodice“. Organizator JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgod djece Mjedenica. 29.09.2016.godine. 2 zaposlenika
 • „“Edukacija za policijske službenike i uposlenike CZSR koji rade na poslovima nasilja u porodici i vođenja elektronske evidencije nasilja u porodici“. Organizator FMUP u saradnji sa OSCE-om. 1 zaposlenik.
 • „Drugi modul za specijalističku obuku psihologa, stručnih saradnika/ savjetnika u tužilaštvima, sudovima, policiji i centrima za socijalni rad u BiH za rad sa djecom koja se u krivičnim postupcima pojavljuju kao prestupnici ili žrtve i svjedoci“. Organizator: Društva psihologa FBiH, društva psihologa RS, VSTV i UNICEF. 17.03.-23.03.2016. godine. Hotel „Board“ –Jahorina.
 • „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavu novih mreža podrške svjedocima diljem BiH“. Organizator: VIVA žene, ACED, Udružene žene Banja Luka i MEDICA. 20.04.-22.04.2016. godine. Hotel „Garden City“ Konjic.
 • Treći modul „Specijalistička obuka psihologa, stručnih saradnika/ savjetnika u tužilaštvima, sudovima, policiji i centrima za socijalni rad u BiH za rad sa djecom koja se u krivičnim postupcima pojavljuju kao prestupnici ili žrtve i svjedoci“. Organizator: društva psihologa FBiH, RS-a, VSTV i UNICEF. 16.06-19.06.2016. Hotel „Palas“- Banja Luka.
 • Peti modul „Specijalistička obuka psihologa, stručnih saradnika/ savjetnika u tužilaštvima, sudovima, policiji i centrima za socijalni rad u BiH za rad sa djecom koja se u krivičnim postupcima pojavljuju kao prestupnici ili žrtve i svjedoci“. Organizator: društva psihologa FBiH, RS-a, VSTV i UNICEF. 08.09-11.09.2016. Hotel „Palas“- Banja Luka.
 • „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavu novih mreža podrške svjedocima diljem BiH“.Organizator: VIVA žene, ACED, Udružene žene Banja Luka i MEDICA. 21.09.-23.09.2016. godine. Hotel „Garden City“, Konjic.
 • „Rehabilitacija i reintegracija povratnika sa stranih rratišta“. Organizator: Međunarodni institut UN-a za istraživanje kriminala UNICRI. 28. i 29.09.2016.godine. Hotel „Termag“-Jahorina.
 • „Primjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH“. Organizator: Policijska akademija Sarajevo. 05.10. i 20.10. 2016.godine.
 • Šesti modul „Specijalistička obuka psihologa, stručnih saradnika/ savjetnika u tužilaštvima, sudovima, policiji i centrima za socijalni rad u BiH za rad sa djecom koja se u krivičnim postupcima pojavljuju kao prestupnici ili žrtve i svjedoci“. Organizator: društva psihologa FBiH, RS-a, VSTV i UNICEF. 05.12.-08.12.2016. Hotel „Board“-Jahorina.
 •  „Dijagnostika i opservacija u ponašanju mladih“. Organizator: Zavod za vaspitanje muške djece i omladine, Sarajevo. (1 zaposlenik).
 • „Edukacija o primjeni propisa iz oblasti nasilja u porodici i unos u bazu podatak“. Organizator: Udruženje „Mreža žena policajaca“.
 • „Edukacija za policijske službenike i uposlenike Cenra za socijalni rad koji rade na poslovima nasilja u porodici i vođenju evidencije po piranju nasilja u porodici“ Organizator: Federalno ministrarsrvo unutrašnjih poslova.
 • „Stučna obuka zaposlenika, Upis u MKR“ Organizator: Federalni MUP
 • „Seminar o indentifikaciji tražilaca azila i postupku azila“. Organizator: UNHCR. Hotel „Vučko“- Jahorina. 19. i 20.12.2016.godine (2 zaposlenika).

Comments are closed.