Podzakonski akti

 

a) Uredbe:

 • Uredba o subvencioniranju troškova grijanja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 04/05, 07/08, 37/13, 40/13 i 51/14),
 • Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/06, 46/12, 30/13, 3/14, 19/14, 14/15 i 51/15),
 • Uredba o regulisanju troškova dženaze – sahrane – ukopa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/06 i 27/13),
 • Uredba o dodjeli novčanog iznosa namjenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 29/14),
 • Uredba o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima („Službene novine Federacije BiH“, broj:13/15),
 • Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanovačiji je osnivač Kanton Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/16),
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:20/98),
 • Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim licima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03),
 • Uredba o računovodstvu Budžeta u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:34/14),
 • Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Federacije BiH“, broj:63/10, 22/11, 66/11 i 51/12),
 • Uredba o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine Federacije BiH“, broj:44/16 i 50/16),
 • Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/12 i 25/14),
 • Uredba o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:14/12),

 b) Pravilnici:

 • Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine u  psiho-fizičkom razvoju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/08, 5/12 i 4/15),
 • Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/13, 34/14 i 8/15),
 • o   Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izrečenim zaštitnim mjerama, osobama koje su štićene zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima su izrečene zaštitne mjere („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/13),
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o odgojnim mjerama izrečenim u krivičnom postupku prema maloljetnika („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/09),
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u  BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 03/09),
 • Pravilnik o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima („Službeni glasnik BiH“, broj 49/13)
 • Pravilnik o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 31/08, 27/12 i 15/13),
 • Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14),
 • Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16),
 • Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“, broj: 72/16),
 • Pravilnik o visini i načinu isplate opravdanih troškova i mjesečne naknade osobi koja vrši nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/06),
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i osobe imenovane za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/06),
 • Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/14),
 • Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/14),
 • Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 60/14),

c) Odluke:

 • Odluku o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:16/03),
 • Odluka o oslobađanju troškova ili dijela troškova zakupnine stana i trošpkova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:12/04-Prečišćeni tekst i 27/04),
 • Odluka ostavrivanju prava iz osnova socijalne zaštite, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republike Srpske („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 16/11),
 • Odluka o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti („Službene novine Federacije BiH, br.44/11 i 8/11);
 • Odluka o usvajanju Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2013-2017 („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/13);
 • Odluka o usvajanju strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2012-2015 („Službeni glsnik BiH“, broj 38/13);
 • Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:29/12 i 11/17),
 • Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14),
 • Odluka o obaveznom korištenju jedinstvenog rječnika javnih nabavki BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/15),
 • Odluka o blagajničkom maximumu za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo broj:08-01-14-6713 od 01.04.2013. godine i 16.09.2013.godine),
 • Odluka o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/08 i 23/11),
 • Registar budžetskih korisnika Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 52/14, 09/15 i 21/16),
 • Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:32/08, 34/11 i 53/12),

d) Zaključak

 • Zaključak Vlade Kantona Sarajevo o sufinansiranju troškova podstanarstva (Broj:02-05-8403/12 od 29.03.2012.).

e) Uputstva

 • Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:30/98, 49/98, 5/00, 6/16 i 52/16),
 • Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe iz registraturskog materijala („Službeni list SRBiH“, broj:32/75),
 • Uputstvo o načinu vođenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/06),
 • Uputstvo o načinu vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/06),
 • Uputstvo o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/06),
 • Uputstvo o vođenju evidencije sudskih odluka i sporazuma o izdržavanju djece i roditelja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/06),
 • Uputstvo o vođenju evidencije i dokumentacije o osobama stavljenim pod starteljstvo, o poduzetim mjerana starateljstva i o imovini štićenika („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/06),
 • Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života
 • Uputstvo o blagajničkom poslovanju („Službene Kantona Sarajevo“, broj:22/03 i 18/13),
 • Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“(„Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14 i 53/15),
 • Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14),
 • Zapisnik o otvaranju ponuda i uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14),
 • Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj: 56/15)

Comments are closed.