ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Pomoć porodicama u stanju socijalne potrebe u uslovima uzrokovane koronavirusa

 

06.05.2020 14:21
Slika
 

JU "Kantonalni centar za socijalni rad" je od proglašenja stanja nesreće 18.marta 2020.godine, putem  nevladinih organizacija i udruženja građana obezbijedila licima i porodicama u stanju socijalne potrebe  1500 paketa. Paketi su sadržavali dezinfekciona sredstva, sredstva za higijenu i prehrambene artikle.

Putem Save the Children, Centar je obezbijedio za 280 Romskih porodica u stanju socijalne potrebe 560 paketa. Distribucija paketa je u toku, a svaka porodica će dobiti dva paketa od čega je jedan paket hrane, a jedan paket higijenskih i dezinfekcionih sredstava. Za 25 porodica koje imaju bebe obezbjeđene su pelene i sredstva za njegu i higijenu.

Za 15  Romskih porodica koje žive u ekstremnom siromaštvu već su distribuirani paketi koji sadrže prehrambene artikle.

Narodna kuhinja Stari grad je prema zahtjevima općinskih službi socijalne zaštite, obezbijedila i distribuirala pakete sa prehrambenim artiklima licima starijim od 65 godina koja su se obraćala općinskim službama socijalne zaštite  "zahtjevom za pomoć u hrani". 

Crveni Krst/Križ Kantona Sarajevo intervenirao je po zahtjevima općinskih službi socijalne zaštite i obezbijedio pakete sa prehrambenim artiklima za lica i porodice u stanju socijalne potrebe koje su se za pomoć obraćale službama.
Crveni Krst/Križ Kantona Sarajevo je uz podršku općinskih štabova civilne zaštite dostavio na adrese prehrambene pakete licima i porodicama u stanju socijalne potrebe .

Neformalna grupa "Heroji ulice" obezbijedili je prema spiskovima općinskih službi socijalne zaštite distribuirali pomoć u vidu paketa hrane za 200 lica i porodica u stanju socijalne potrebe. Ova grupa je za potrebe online nastave, obezbjedila laptop jednom djetetu bez roditeljskog staranja smještenom u hraniteljsku porodici laptop.

Kulturni centar " Kralj Fahd" u saradnji sa Ambasadom Saudiske Arabije obezbijedio je za 300 lica i porodica u stanju socijalne potrebe pakete hrane. Preuzimanje i distribuciju paketa na adrese lica i porodica, a prema predhodno pripremljenim spisklovima izvršili su radnici Centra uz pomoć članova Neformalne grupe "Heroji ulice". Dostava paketa hrane starijim, bolesnim, polupokretnim i nepokretnim licima izvršena  je za dva dana.

Služba za hraniteljstvo je putem nevladinih  organizacija i udruženja građana obezbijedila i dostavila na adrese  pakete sa prehrambenim artiklima za 17-ro  djece koja su smještena u hraniteljske porodice.

0 0