ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Nadzorni odbor 2021 godina


Nadzorni odbor - 2. sjednica


Na osnovu člana 45. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“  i člana 7 i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, održana je 2. sjednica Nadzornog odbora,  u utorak, 15.09.2020. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 16,00 sati

DNEVNI RED

 • Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.08.2020. godine
 • Razno.

Nadz0rni odbor - 10. sjednica


Na osnovu člana 45. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“  i člana 7. i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, održana je 10. sjednicu Nadzornog odbora, u petak, 22.05.2020.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br. 80, sa početkom rada u 08:00 sati.

DNEVNI RED

 

 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.04.2020.godine;
 • Razmatranje Programa rada JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2020.godinu i Finansijskog plana za 2020.godinu;
 • Tekuća pitanja.

Nadzorni odbor - 9. sjednica


Na osnovu člana 45. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“  i člana 7. i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“,  9. sjednicu Nadzornog odbora, održana je u srijedu, 29.04.2020.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 09:30 sati.

DNEVNI RED

 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.03.2020.godine;
 • Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za januar- mart 2020. godine;
 • Tekuća pitanja.

Nadzorni odbor - 8. sjednica

 

Na osnovu člana 45. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“  i člana 7. i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“,  8. sjednica Nadzornog odbora,  održana je u utorak, 17.03.2020.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 08:15 sati.

 DNEVNI RED

 •  Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 10.03.2020.godine;
 • Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2019. godinu;
 • Razmatranje Izvještaja o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2019. godinu
 • Tekuća pitanja.                

 


Nadzorni odbor - 7. sjednica

 

U utorak, 10.03.2020.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 08:15 sati .održana je 7. sjednica Nadzornog odbora, 

 DNEVNI RED

 Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.02.2020.godine;

 • Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019.godinu (od 26.04.2019.godine do 31.12.2019.godine);
 • Tekuća pitanja.

Nadzorni odbor - 6. sjednica


Na osnovu člana 45. Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“  i člana 7. i 8. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, u petak, 21.02.2020.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 14,30 sati.održana je 6. sjednicu Nadzornog odbora .

DNEVNI RED

 •  Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 31.01.2020.godine;
 • Tekuća pitanja.                

 


Nadzorni odbor - 5. sjednica


petak, 31.01.2020.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 14,30 sati održana je 5. sjecnica Nadzornog odbora

  DNEVNI RED

 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.12.2019.godine;
 • Tekuća pitanja.

Nadzorni odbor - 4. sjednica


petak, 20.12.2019.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 14,30 sati.

DNEVNI RED

 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 12.11.2019.godine;
 • Tekuća pitanja.             

Nadzorni odbor - 3 sjednica


utorak, 12.11.2019.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 08,30 sati, održana je 3. sjednica Nadzornog odbora 

DNEVNI RED

 Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.10.2019.godine;

 • Razmatranje Izmjena i dopuna plana nabavke za 2019. godinu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“;
 • Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za period I-IX 2019.godine;
 • Tekuće informacije.                

Nadzorni odbor - 2 sjednica


utorak, 01.10.2019.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 08,30 sati, održana je 2.sjednica Nadzornog odbora.

DNEVNI RED

 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.09.2019.godine;
 • Razmatranje Nacrta programa rada JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2020.godinu;
 • Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“;
 • Tekuće informacije.                

Nadzorni odbor - 1 sjednica


U utorak, 17.09.2019.godine
u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 11,00 sati. održana je 1. sjednicu Nadzornog odbora.

DNEVNI RED

 • Konstituiranje Nadzornog odbora
 • Razno

Nadzorni odbor - 1. sjednica


utorak, 28.05.2019.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 14,00 sati, održana je 1. sjednica Nadzornog odbora.

 

DNEVNI RED

 • Konstituiranje Nadzornog odbora
 • Razno

Nadzorni odbor - 2. sjednica


petak, 28.06.2019.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 14,00 sati, održana je 2. sjednica Nadzornog odbora.

DNEVNI RED

 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora održane 28.05.2019.godine;
 • Informacija o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad";
 • Razno.

Nadzorni odbor - 3. sjednica


srijedu, 17.07.2019.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad”,  ul. Gatačka br.80, sa početkom rada u 15,00 sati, održana je 3. sjednica Nadzornog odbora.

DNEVNI RED

 • Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane 28.06.2019.godine;
 • Tekuće informacije.

0 0