ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Javni oglas

Odluka o utvrđivanju pitanja, lista propisa i literature

 

01.09.2023 15:30
Slika
 
Na osnovu člana 39. Pravila JU "Kantonalni centar za socijalni rad", a u skladu sa članom 7. stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo " br: 19/21, 10/22) direktor donosi ODLUKU
0 0