ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Javni oglas

Odluka o utvrđivanju pitanja za pismeni i usmeni ispit

 

14.04.2023 13:57
Slika
 
Na osnovu člana 39. Pravila JU "Kantonalni centar za socijalni rad", a u skladu sa članom 7. stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo " br: 19/21, 10/22) direktor donosi ODLUKU
Utvrđuju se Pitanja za pismeni i usmeni ispit i Lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit po Javnom oglasu koji će se objaviti dana 15.04.2023 godine, prema Odluci broj: 31-01/05-120-555/23 od 11.04.2023 godine, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:
Viši stručni saradnik-pravnik, Viši stručni saradnik-socijalni radnik, Stručni saradnik - pravnik, Stručni saradnik - socijalni radnik, Viši referent administracije, Viši referent  operater. 


1 1