ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Novosti

Sastanak održan u Službi socijalne zaštite općina Novi grad

 

30.01.2023 14:08
Slika
 

U Službi socijalne zaštite općine Novi grad održan je 27.01. 2023.godine sastanak, kome  su pored predstavnika ove Službe prisustvovali predstavnici: Centra za mentalno zdravlje Novi Grad, Psihijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Policijske uprava Novi Grad Sarajevo i Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Na sastanku se razgovaralo o problemima u radu sa osobama narušenog mentalnog zdravlja. Istaknuti su problemi nedostatka institucije za prihvat i tretman djece sa poremećajima u ponašanju i odbijanja postojećih ustanova u sistemu socijalne i dječije zaštite da na smještaj prime djecu sa dijagnozom „ Poremećaj u ponašanju”.

Naglašeno je takođe, da je povećan broj starih osoba sa demencijom, koje nemaju bližih srodnika, ne žele smještaj u ustanovu socijalne zaštite iako im je isti neophodan, ali se bez njihove saglasnosti isti ne može realizirati. Također je naglašeno, da se ustanove za smještaj prilikom odbijajanja da prihvate određenu osobu, ograđuju svojim internim propisima. Istaknut je problem u radu sa duševno oboljelim licima bez stalnog mjesta prebivališta na Kantonu Sarajevo. Navedeno je, da Prihvatilište koje djeluje u okviru KJU „Gerontološki centar” često ne želi primiti na smještaj određenu osobu pravdajući to kontraindikacija.

Prisutni su istakli da je međsektoralna saradna izuzetno dobra, ali da se u direktnom radu sa osobama narušenog mentalnog zdravlja pojavljuju poteškoće koje su posljedica izostanka preduvjeta za sistemsko rješavanje problema ovih osoba.

Na kraju sastanka donesen je zaključak, da je potrebno periodično održavati multisektorske sastanke radi razmjene iskustava i iniciranja prema nadležnim institucijama prijedloga za poduzimanje konkretnih mjera s ciljem iznalaženja sistemskih rješenja radi poboljšanja stanja u oblasti zaštite osoba sa duševnim smetnjama i djece sa poremećajem u ponašanju.

0 0