ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Usvojenje

Šta je usvojenje?

Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos.Usvojenje se može zasnovati kao nepotpuno i potpuno.

Koja se djeca mogu usvojiti?

Usvojiti se mogu djeca bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja.

Ko može usvojiti?

Usvojiti može osoba kojoj: nije oduzeto roditeljsko staranje, nije ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost, nije kažnjavana i nije pod istragom, neboluje od bilo kakvih oboljenja koja se može odraziti na život i zdravlje djeteta i sl., a pod uslovom da pruža dovoljno jemstva da će pravilno ostvarivati roditeljsko staranje.

Šta je potrebno za usvojenje?

Da bi se pokrenuo postupak usvojenje, potencijalni usvojitelji, odnosno zainteresovane osobe, podnose zahtjev za usvojenje centrima za socijalni rad.

Koji je postupak usvojenja?

Organ starateljstva na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za zasnivanje usvojenja djeteta propisani Porodičnim zakonom.

Adaptacioni period

Prije donošenja rješenja o zasnivanju usvojenja organ starateljstva će bez naknade smjestit dijete u porodicu budućih usvojilaca na period od šest mjeseci.

Usvojenje se može zasnovati kao nepotpuno i potpuno.

Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18. godine života. Nepotpuno mogu usvojiti bračni partneri zajednički, jedan bračni partner uz pristanak drugog i maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja. Također, osobe koje nisu u braku i vanbračni partneri koji žive u vanbračnoj zajednici najmanje 5 godina, mogu nepotpuno usvojiti ako za to postoje naročito opravdani razlozi. Zasnivanjem nepotpunog usvojenje nastaju prava i dužnosti između usvojitelja i usvojenika iste kao i između roditelja i djece. Nepotpunim usvojenjem ne prestaju prava i dužnosti usvojenika i roditelja i srodnika. Ovo usvojenje je moguće raskinuti ukoliko se utvrdi da za to postoje opravdani interesi maloljetnog usvojenika.

Potpuno se može usvojiti dijete do navršene desete godine života. Potpuno usvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, te maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja. Ukoliko vanbračni partneri žive najmanje pet godina u vanbračnoj zajednici mogu potpuno usvojiti dijete.

Koja se djeca mogu usvojiti?

Usvojiti se mogu djeca bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. Djetetom bez roditeljskog staranja smatra se dijete čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su nepoznatog boravišta duže od tri mjeseca, čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko staranje, čiji roditelji nisu stekli poslovnu sposobnost, ili im je ona oduzeta ili ograničena i čiji su roditelji odsutni, spriječeni ili nesposobni redovno starati se o svom djetetu, a nisu povjerili njegovo čuvanje i odgoj osobi za koju je organ starateljstva utvrdio da ispunjava uvjete za staratelja.

Ko može usvojiti?

Usvojiti može osoba kojoj: nije oduzeto roditeljsko staranje, nije ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost, nije kažnjavana i nije pod istragom, neboluje od bilo kakvih oboljenja koja se može odraziti na život i zdravlje djeteta i sl., a pod uslovom da pruža dovoljno jemstva da će pravilno ostvarivati roditeljsko staranje. Usvojilac je državljanin Bosne i Hercegovine, to također može biti i strani državljanin ukoliko je usvojenje u najboljem interesu djeteta i ako dijete ne može biti usvojeno u Bosni Hercegovini. Za ovakvo usvojenje potrebno je prethodno odobrenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Usvojilac može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je starija od usvojenika najmanje 18 godina.

Šta je potrebno za usvojenje

Da bi se pokrenuo postupak usvojenje, potencijalni usvojitelji, odnosno zainteresovane osobe, podnose zahtjev za usvojenje centrima za socijalni rad. Stručni tim Centra provodi postupak utvrđivanja podobnosti podnosioca zahtjeva za usvojenje. Utvrđivanje podobnosti predpostalja njihovu obradu koju prati stučno mišljenje sačinjeno od strane psihologa, pedagoga, socijalnog radnika i po potrebi drugih stučnjaka.

Na temelju sačinjenih mišljenja stručni tim donosi zaključak o podobnosti, odnosno nepodobnosti podnosioca zahtjeva za usvojenje. Ukoliko se radi o usvojiocima stranim državljanima, sastavni dio stručnog mišljenja su i prilozi kojima se dokazuje da dijete nije moglo biti usvojeno u BiH i da je usovjenje od strane stranih državljana u najboljem interesu djeteta.

Pored stručnih mišljenja i zaključka stručnog tima potencijalni usvojioci prilažu sljedeće dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Izvod iz maštične knjige vjenčanih (za osobe koje su u braku)
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Ljekarska uvjerenja
  • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Uvjerenje da nije pod istragom
  • Uvjerenje da nije oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost
  • Uvjerenje da nije oduzeto ili ograničeno roditeljsko staranje
  • Dokazi o imovini i prihodima

Koji je postupak usvojenja?

Organ starateljstva na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za zasnivanje usvojenja djeteta propisani Porodičnim zakonom. Organ starateljstva po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje o podobnosti osobe koja želi usvojiti dijete od organa starateljstva njenog prebivališta, kao i od porodičnog savjetovališta i drugih odgovarajućih organizacija i stručnjaka (socijalni radnik, psiholog, ljekar, pedagog i dr.). 

U postupku zasnivanja usvojenja roditelj djeteta, bračni partner osobe koja namjerava usvojiti dijete i dijete daju svoj pristanak za usvojenje pred organom starateljstva koji vodi postupak ili organom starateljstva svog prebivališta, odnosno boravišta. Dijete svoj pristanak na usvojenje daje bez prisustva roditelja i osoba koje ga žele usvojiti. Roditelj svoj pristanak na usvojenje može dati i prije pokretanja postupka zasnivanja usvojenja, ali tek kad dijete navrši tri mjeseca života.

Organ starateljstva obavezan je upoznati roditelja sa pravnim posljedicama njegovog pristanka i usvojenja prije nego on da pristanak na usvojenje. Roditelj može odustati od pristanka na usvojenje u roku od 30 dana od potpisivanja zapisnika. Organ starateljstva obavezan je upozoriti usvojioce na obavezu da dijete do njegove sedme godine upoznaju da je usvojeno. U postupku zasnivanja usvojenja organ starateljstva upoznat će roditelje djeteta, usvojioce i dijete starije od 10 godina sa pravnim posljedicama usvojenja.

Adaptacioni period

Prije donošenja rješenja o zasnivanju usvojenja organ starateljstva će bez naknade smjestit dijete u porodicu budućih usvojilaca na period od šest mjeseci. Ovaj period se naziva adaptacionim periodom u kojem će dijete će biti pod osobnim nadzorom organa starateljstva kako bi se utvrdilo da li je usvojenje u njegovom najboljem interesu. Po isteku ovog perioda, organ starateljstva donosi rješenje o zasnivanju usvojenja koje odmah dostavlja nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih.

Podaci koje organ starateljstva vodi o usvojenju su službena tajna. Uvid u spise predmeta o usvojenju dopustit će se punoljetnom usvojeniku, usvojiocu i roditelju djeteta.

0 0