ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
Na osnovu dlana 8. stav 1., 6lana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("S1. glasnik BiH" br. 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa ll. dio B. Zakona o javnim  nabavkama i Plana nabavki za 2020. godinu, donosim sljedecu ODLUKU. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 
Slika
Danas je potpisan Memorandum o saradnji imeđu Save the Children, Ministrstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i JU “Kantonalni centar za socijalni rad”. Memomorandum o saradnji je između ostalog predviđeno da će Mobilni tim Centra : biti dostupan za interve...
Slika
JU "Kantonalni centar za socijalni rad" je od proglašenja stanja nesreće 18.marta 2020.godine, putem  nevladinih organizacija i udruženja građana obezbijedila licima i porodicama u stanju socijalne potrebe  1500 paketa. Paketi su sadržavali dezinfekciona sredstva, sredstva za higijenu i prehrambene artikl...
Slika
Šta se događa iza zatvorenih vrata? Brinemo li o žrtvama porodičnog nasilja? Znamo da je nasilje u porodici fenomen koji se na svjetskoj razini karakterizira ogromnim problemom današnjice, te primjerom kršenja ljudskih prava i sloboda par excellence. Poznato nam je i da nasilje u porodici ne bira žrtve ...

Obavještenje

16.03.2020 10:28
Slika
Obavještavamo korisnike prava i usluga JU „Kantonalni Centar za socijalni rad“, kao i ostale građane Kantona Sarajevo koji se nađu u stanju potrebe za nekim od prava i usluga da, u periodu dok traju okolnosti izazvane korona virusom,  za sva pitanja koja se tiču ostvarivanja njihovih prava i usluga ili uvođ...
0 0