Socijalna zaštita

Socijalna zaštita usmjerena na osiguranje socijalne sigurnosti građana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe na nivou Kantona Sarajevo regulisana je Zakonom o osonovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata izaštite porodice sa djecom FBiH (Službene novine FBiH broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09), Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo – Prečišćen tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 38/14), te podzakonskim aktima donešenim od strane Vlade Kantona.

Federalnim zakonom propisani su korisnici socijalne zaštite i prava iz socijalne zaštite koja korisnici mogu ostvariti, dok je Kantonalnim zakonom proširen krug korisnika socijalne zaštite i proširen nivo prava koja korisnici socijalne zaštite na Kantonu Sarajevo mogu ostvariti.

Prava koja mogu ostvariti korisnici po osnovu socijalne zaštite

Lica sa invaliditetom i lica ometena u psihičkom i fizičkom razvoju pored gore navedenih prava putem Centra mogu ostvaritii pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak.

Ukoliko lica sa invaliditetom i lica ometena u psihičkom i fizičkom razvoju žele ostvariti navedena prava podnose zahtjev institutu za medicinsko vještačenje. Uz zahtjev prilažu svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju. Institut ocjenjuje da li su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, dodatak za tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak, što konstatuje u nalazu i mišljenju koji dostavlja osobi za koju je urađena ocjena. Osoba za primljeni nalaz i mišljenje prilaže uz zahtjev za ostvarivanje prava koji podnosi Centru za socijlani rad.

Centar zasocijalni rad na temelju zahtjeva i nalaza i mišljenja donosi rješenje koje proslijeđuje Federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike nadležnom za isplatu sredstava po osnovu ostvarenih prava.

Sve osobe koje su ostvarile pravona ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak imaju pravo na refundaciju troškova ljekarske komisije.

Pravo na zdravstveno osiguranje putem Centra za socijalni rad mogu ostvariti korisnici prava na stalnu novčanu pomoć i osobe sa  invaliditetom pod uslovom da to pravo nisu i ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu.

 

 

Comments are closed.