ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika

Na osnovu člana 118. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 29. Zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 17/15),  člana 30.  Pravila JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ br. 35/X-01-530-196/07 od 08.02.2007. godine, 35/X-01-530-528/08 od 12.03.2008. godine, 35/X-06-530-2891/10 od 24.11.2010. godine, 35/X-06-530-2555/11 od 29.09.2011. godine, 35/X-06-024-3052/12 od 27.11.2012. godine i 35/X-06-024-484/14 od 29.01.2014. godine, a nakon konsultacija sa Sindikalnom organizacijom JU „Kantonalni centar za socijalni rad“,  Upravni odbor JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, na 20. sjednici održanoj dana 14.08.2018. godine, donio je

PRAVILNIK O RADU JU"KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"

 

 

0 0