ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
Obavijest o usmenom ispitu po Javnom oglasu broj: 31-01/05-120-1902.23/23 od 23.11.2023. godine
Slika
Obavijest o pismenom ispitu po Javnom oglasu broj: 31-01/05-120-1902.23/23 od 23.11.2023. godine
Slika
Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo  (“Službene novine Kantona Sarajevo” br: 19/21, 10/22, 28/23), Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme br: 31-01/05-120-1902/23 od 23.10.2023. godine,...
Slika
Na osnovu člana 39. Pravila JU "Kantonalni centar za socijalni rad", a u skladu sa članom 7. stav 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo " br: 19/21, 10/22) direktor donosi ODLUKU
0 0