ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Zakonski akti

Sve aktivnosti koje su u nadležnosti Centra za socijalni rad proizilaze iz odredaba zakonskih i podzakonskih akata i to:

Zakonski akti
 • Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“ broj 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18),
 • Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18),
 • Porodičnog zakona Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05, 41/05 i 31/14),
 • Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/13),
 • Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)
 • Zakona o hraniteljstvu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17),
 • Zakona o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/14),
 • Krivičnog zakona Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 59/14 i 76/14),
 • Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj:35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14),
 • Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/07),
 • Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/01, 40/02, 31/06, 37/10, 52/11, 14/13 i 63/14),
 • Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH“ , broj: 16/03 i 102/09),
 • Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/01 i 48/11),
 • Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11),
 • Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14),
 • Zakon o strancima  („Službeni glasnik BiH“, br.88/15)
 • Zakon o azilu („Službeni glasnik BiH“, br.11/16)
 • Zakona o ličnom imenu („Službene novine FBiH“, broj: 7/12),
 • Zakon o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12 i 80/14),
 • Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/13 i 26/13),
 • Zakon o izmjenama i dopunama  zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 58/15),
 • Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 63/03 i 9/09).
Podzakonski akti na osnovu kojih su tretirane vulnerabilne kategorije stanovništva su:

Uredbe

Pravilnici

 • Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine u psiho-fizičkom razvoju („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj 26/08, 5/12, i 4/15 i 4/18),
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u BiH „Službeni glasnik BiH“, broj 43/17),
 • Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje („Službene novine Kanotna Sarajevo“, broj 22/13, 34/14 i 8/15),
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o odgojnim mjerama izrečenim u krivičnom postupku protiv maloljetnika („Službene novine Federacije BiH“,broj 34/09).
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izrečenim zaštitinim mjerama, osobama koje su štićene zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima su izrečene zaštitne mjere („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/13),
 • Pravilnik o zaštiti stranaca žrtava trgovine ljudima („Službeni glasnik BiH“, broj 49/13),
 • Pravilnik o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/05, 7/08, 15/13, 37/13 i 40/13).
 • Pravilnik o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine Federacije BiH“, broj:17/18),
 • Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:4/17),
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/18),
 • Pravilnik o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela („Službene novine Federacije BiH“, broj:10/15),

  

Odluke

 • Odluka o davanju u zakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10, na lokaciji „Otes“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/03),
 • Odluka o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/04 – Prečišćeni tekst i 27/04,);
 • Odluka o ostvarivanju prava iz osnova socijalne zaštite, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republike Srpske („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 16/11),
 • Odluka o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti („Službene novine Federacije BiH, br.44/11 i 8/11);
 • Odluka o usvajanju strategije za borbu protiv nasilja nad djecom („Službeni glasnik BiH“, broj 38/13).

Zaključci

 • Zaključak Vlade Kantona Sarajevo o sufinansiranju troškova podstanarstva (Broj:02-05-8403/12 od 29.03.2012.).

Protikoli i sporazumi

 

 • Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo,
 • Protokol o saradnji u prevenciji prosjačenja, skitnje i nelegalne ulične prodaje na području Kantona Sarajevo,
 • Protokol o saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije na realizaciji Projekta „Sigurna kuća“,
 • Protokol o saradnji JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i SOS  Kinderdorf international, Predstavništvo u Sarajevu,
 • Protokol o saradnji JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i Udruženja „Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus“ – Prihvatni centar Duje,
 • Protokol o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice JU “Kantonalni centar za socijalni rad“, o prihvatu, propratu djece bez roditelja, a koji se vracaju po readmisiji,
 • Protokol o saradnji između JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ i KJU “Odgojni centar za maloljetnike“,
 • Protokol o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, KJU „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“ Sarajevo, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i Predstavništva Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini na implementaciji projekta Transformacija KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“,
 • Protokol o saradnji između JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ i JU “Dom zdravlja Sarajevo“ Kantona Sarajevo-Sarajevo (sa pripadajućim Centrima za mentalno zdravlje.),
 • Protokol o partnerskoj saradnji sa Udruženjem Narko-Ne, na impementaciji Projekta „Stariji brat, starija sestra“,
 • Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu,
 • Protokol sa udruženjem „Dajte nam šansu“,
 • Sporazum o saradnji između JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ i NVO Centar za žene „ŽAR“,
 • Sporazum o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i Ustanove „Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici“,
 • Portokol o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i ostalih ustanova iz resora,
 • Protokol o saradnji u postupku prihvata, proprata i privremenog zbrinjavanja djece bez pratnje koja se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji.
0 0