ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

JU"KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" SARAJEVO

  • Služba za pravne poslove, koordinaciju i informisanje
  • Služba za računovodstvene i opšte poslove
  • Služba za opšte poslove, edukaciju i saradnju sa međunarodnim i domaćim organizacijama
  • Služba za hraniteljstvo

Gatačka 80

tel: 033 723-640   fax: 033  723-641

info@kcsr.ba

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA STARI GRAD Zelenih beretki br 14 II/III
tel: 033 551-110; 033 551-111
centar.starigrad@kcsr.ba 
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA CENTAR Zaima Šarca br.11
tel/fax: 033 565-500;
sluzba.centar@kcsr.ba 
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA NOVO SARAJEVO Azize Šaćirbegović 2
tel/fax: 033 724-680:
centar.novosarajevo@kcsr.ba 
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA NOVI GRAD Gatačka 78
tel/fax:033 723-650;
centar.novigrad@kcsr.ba 
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA ILIDŽA Abdulaha ef.Kantamirije br.2
tel/fax: 033 761-510;
sszoi@bih.net.ba
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA ILIDŽA SA ODJELJENJEM TRNOVO tel/fax: 033 439-103;
centar.ilidza@kcsr.ba 
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA HADŽIĆI Hadželi do br.185
tel/fax: 033 475-848;
centar.hadzici@kcsr.ba

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA VOGOŠĆA
Omladinska 41 
centar.vogosca@kcsr.ba


Naziv/ime

broj

Fax

033/424-440

Centrala

033/432-651

SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINA ILIJAŠ Ivana Franje Jukića br.6
tel/fax: 033 428-910
centar.ilijas@kcsr.ba
MOBILNI TIM ZA DJECU KOJA OBAVLJAJU RAD NA ULICI KS Gatačka 80.
tel/mob: 033 723-657
SLUŽBA ZA HRANITELJSTVO Gatačka 80.
tel: 033 723-630
hraniteljstvo@kcsr.ba

 

0 0