ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Stručna cjelina za zaštitu i tretman djece i omladine sa poromećajem u ponašanju i članova porodice obavlja poslove po Zakonu o zaštiti postupanju prema djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku i drugim propisima koji uređuju pitanje maloljetničkog prestupništva, a koja nisu regulisana ovim zakonom. 
U okviru ove cjeline obavljaju se poslovi:
 • prevencija maloljetničkog prestupništva.
 • zaštite djece počinioca krivičnih djela,
 • objedinjavaju se podaci o izrečenim odgojnim preporukama, izrečenim odgojnim mjerama i izrečenim sankcijama,
 • objezbjeđuju pretpostavke za izvršenje odgojnih preporuka u skladu sa Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima i Pravilnikom o uotvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.
 • izvršava izrečenu mjeru pojačanog nadzora od strane roditelja/staratelja 
 • izvršava izrečenu mjeru pojačanog nadzora u drugoj porodici 
 • izvršava izrečenu mjeru pojačanog nadzora organa starateljstva
 • obavljaju poslovi koji proizilaze iz Pravilnika o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela.
 • prati izvršenje izrečenih odgojnih preporuka i odgojnih mjera 
 • sarađuje sa preduzećima i ustanovama u kojima se izvršavaju odgojne preporuke i odgojne mjere, 
 • izvještava sud o izvršenju izrečenih odgojnih preporuka i odgojnih mjera i predlaže produženje ili obustavu izvršenja izrečene odgojene preporuke ili odgojne mjere 
0 0