ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Hraniteljstvo


Hraniteljstvo je usluga socijalne zaštite, kojom se djeci i odraslim licima koja/e su privremeno ili trajno lišena roditeljskog, odnosno porodičnog staranja, omogućava  zaštita u porodičnom okruženju.

Djeca i odrasla lica u hraniteljstvu ostaju do prestanka razloga zbog kojih su smještena.

Najčešći razlozi smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu su: napuštanje djeteta od strane roditelja, grubo zanemarivanje, zapuštanje i zlostavljanje djece od strane njihovih roditelja, spriječenost roditelja da brinu o djeci zbog bolesti, smrt roditelja, te druge situacije u kojima je potrebno zbrinuti dijete u hraniteljsku porodicu.

Odrasle, starije, nemoćne i napuštene osobe, ovisne o pomoći i njezi drugih osoba, osobe koje su zbog elementarnih nepogoda ostale bez vlastitog doma, žrtve nasilja i osobe sa invaliditetom o kojima se do smrti starao roditelj, a o kojima se nema ko nastaviti starati, smještaju se u hraniteljsku porodicu.

JU “Kantonalni centar za socijalni rad” je nadležna institucija za provođenje postupka smještaja djeteta i odrasle osobe u hraniteljsku porodicu.


Slika


KO MOŽE POSTATI HRANITELJ?

Hranitelj može postati samac ili bračni/vanbračni par a koji je/su

 • Državljani BiH, (izuzetak strani državljanin sa stalnim boravkom u FBiH, ako Stručni tim Centra procijeni da je to u najboljem interesu hranjenika i ako na to da saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)
 • Punoljetan/ni
 • Ima/ju prebivalište u FBiH
 • Poslovno sposoban/i
 • Zdravstveno sposoban/i
 • Ima/ju najmanje SSS (izuzetak niži stepen obrazovanja, ako Stručni tim Centra procijeni da je to u najboljem interesu hranjenika)
 • izmirio/li poreske obaveze
 • Ima/ju kompetencije za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba djeteta/ odrasle osobe prema stručnoj procjeni Centra
 • Ima/ju stambene i materijalne uvjete za obavljanje hraniteljstva

Ostvaruju mjesečne prihode  po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca u iznosu od najmanje 15% prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH, a hranitelj-samac 50% istog iznosa( prihodi se ne odnose na srodničke hraniteljske porodice)

 
Hranitelj ne može postati samac, bračni/vanbračni par kod kojeg/ih su evidentirani:


 • Poremećeni bračni i porodični odnosi
 • Kome je izrečena mjera porodično-pravne zaštite
 • Koji je zaključio Ugovor o doživotnom izdržavanju sa hranjenikom
 • Kod koga je evidentirano društveno neprihvatljivo ponašanje
 • Kod koga je evidentirana bolest ili je evidentirana bolest kod nekoga od njegovih članova porodice, uslijed koje bi moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi hranjenika
 • Protiv kojeg/ih vodi krivični postupak ili mu/im je izrečena kazna zatvora pravomoćnom sudskom presudom, novčana kazna ili uslovna osuda za krivično djelo K.Z. Federacije BiH ili K.Z. BiH, ili je izrečena neka od zaštitnih mjera prema učiniocu nasilja u porodici (Centar po službenoj dužnosti prikuplja ove dokaze)
 • Ukoliko hranitelj ima više od dvoje djece mlađe od 15 godina, izuzev ako se radi o srodničkoj hraniteljskoj porodici
 • Dobna razlika između hranitelja i hranjenika ne može biti manja od 25 i veća od 50 godina života (izuzetno razlika može biti manja ili veća ukoliko Stručni  tim procijeni da je to u najboljem interesu djeteta)
 • Hranitelj ne može biti osoba mlađa od 25 i starija od 65 godina života (izuzev kod srodničkog hraniteljstva ili ako Stručni tim Centra prosijeni da je to u najboljem interesu hranjenika)”.
Slika
Kako se postaje hranitelj?

 • Svako lice koje želi biti hranitelj podnosi prijavu na obrascu, propisanom od strane Federalnog ministra rada i socijalne politike. Obrazac je dostupan na; web stranici JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ (www.kcsr.ba), u prostorijama Centra, u  Službama socijalne zaštite i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,

 • Nakon podnesenog zahtjeva Stručni tim Centra, vrši  stručnu procjenu podobnosti za obavljanje hraniteljstva,
 • Potencijalni hranitelj/i se uključuju u edukaciju hranitelja (kojoj obavezno prisustvuje bračni ili vanbračni partner, ukoliko zahtjev ne podnosi samac),
 • Nakon stručne procjene, edukacije i kompletiranja potrebne dokumentacije donosi se rješenje o ispunjavanju uslova, odnosno podobnosti za obavljanje hraniteljstva,
 • Podaci o hraniteljima se unose u registar hranitelja
 • Prije smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu Centar pribavlja saglasnost ministarstva u pogledu naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje hranjenika, nakon čega se hranjenik  smješta u hraniteljsku porodicu.
Slika

Jedinstvena visina davanja u 2019.godine na ime mjesečne naknade za izdržavanje hranjenika i mjesečne naknade hranitelju po jednom hranjeniku iznosi:

 • Mjesečna naknada hranitelju po jednom djetetu iznosi 172,00 KM, a naknada za izdržavanje djeteta 304,00 KM, što ukupno iznosi 476,00 KM;
 • Mjesečna naknada hranitelju za dvoje djece iznosi 379,80 KM, a naknada za izdržavanje djeteta 608,00 KM, što ukupno iznosi 987,80 KM;
 • Mjesečna naknada hranitelja za troje djece iznosi 566,00 KM, a naknada za Izdržavanje djeteta 912,00 KM, što ukupno iznosi 1.478,00 KM.

Dokumenti potrebni za priznavanje statusa hranitelja, a koje prilaže hranitelj


Uz zahtjev na propisanom obrascu prilaže se sljedeća dokumentacija za sve članove domaćinstva/porodice hranitelja:

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Kućna lista
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Općinski sud u Sarajevu)
 • Uvjerenje da nije oduzeto, odnosno ograničeno roditeljsko staranje (Općinski sud u Sarajevu)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Dokaz o završenoj srednjoj školi –SSS
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama
 • Dokazi o materijalnim prihodima porodice (ostvareni prihodi u posljednja tri mjeseca)
 • Dokaz o stambenom statusu (posjedovni list, ZK izvadak, ugovor o podstanarstvu isl.)
 • Izjava da nemaju zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju sa hranjenikom 

Dokumenti koje pribavlja Služba socijalne zaštite po službenoj dužnosti


 • Dokaz da se protiv hranitelja ili drugog člana hraniteljske porodice ne vodi krivični postupak, odnosno da je hranitelju ili drugom članu hraniteljske porodice pravomoćnom sudskom presudom izrečena kazna zatvora, novčana kazna ili određena uslovna osuda za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ili Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, ili im je izrečena neka od zaštitnih mjera u skladu sa  Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji Bosne o Hercegovine odnosno Zakonu o zaštiti od nasilja u RS
 • Dokaz da u porodici nisu poremećeni porodični odnosi (MUP, uvid u evidenciju i dokumentaciju Službe socijalne zaštite, socioanamnestička obrada, izlazak na teren na adresu radi vršenja uvida u stambene i porodične prilike, kao i prikupljane drugih informacija na temelju kojih se da zaključiti da nisu poremećeni bračni i porodični odnosi)
 • Dokazi da hranitelju i članovima porodice nije izrečena mjera – porodično pravne zaštite u pogledu ličnih prava djeteta (uvid u dokumentaciju Službe socijalne zaštite)
 • Dokazi da hranitelj i članovi porodice ne ispoljavaju društveno neprihvatljivo ponašanje u smislu važećeg zakona iz oblasti socijalne zaštite.
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Dodatne napomene:

 • Hraniteljstvo može biti prema statusu, srodničko ili nesrodničko, a prema potrebama hranjenika: tradicionalno, hitno, povremeno i specijalizirano
 • Naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje hranjenika zavisi od prihoda i imovine hranjenika i prihoda lica koja su obavezna da ih izdržavaju

Nasilje u porodici za vrijeme pandemije

 

Slika

Šta se događa iza zatvorenih vrata? Brinemo li o žrtvama porodičnog nasilja?

Znamo da je nasilje u porodici fenomen koji se na svjetskoj razini karakterizira ogromnim problemom današnjice, te primjerom kršenja ljudskih prava i sloboda par excellence. Poznato nam je i da nasilje u porodici ne bira žrtve te pogađa sve kategorije, pa tako žrtve porodičnog nasilja mogu biti djeca, mladi, odrasli, žene i muškarci, zdravi i bolesni, bogati i siromašni, zaposleni i nezaposleni...
0 0