ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Obrasci
                                                                                              SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
KCSR.01
Smještaj u ustanovu socijalne zaštite
Ostvarivanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite djece/ odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijediti zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba, ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj ili drugoj porodici.
KCSR.02
Ostvarivanje prava na izuzetnu novčanu pomoć
Osigurati licima odnosno porodicama u stanju socijane potrebe kojima je zbog posebnih okolnosti (migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja , otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora) odgovarajući oblik pomoći, obezbjedi ostvarivanje novčana pomoći u cilju prevazilaženja stanja socijalne potrebe.
KCSR.03
Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
Osigurati licima odnosno porodicama u stanju socijane potrebe kojima je zbog posebnih okolnosti (migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja , otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora) odgovarajući oblik pomoći, obezbjedi ostvarivanje jednokratne novčana pomoći u cilju prevazilaženja stanja socijalne potrebe.
KCSR.04
Regulisanje prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo
Obezbijediti licima i porodicama jedan topli obrok dnevno u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo, što ima direktnog odraza na zadovoljavanje minimuma egzistencijalnih potreba stanovnika Kantona Sarajeva koji žive u stanju socijalne potrebe.
KCSR.05
Ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć
Ostvarivanje prava na materijalnu pomoć licima nesposobnim za rad, bez sredstava za život i srodnika koji su po Zakonu obavezni na izdržavanje.
KCSR.06
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (stara lica iznad 65 godina života)
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe licima starijim od 65.godina, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane druge osobe za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. Ovim postupkom se obezbjeđuje sredstava kojima finansiraju troškove angažovanja druge osobe.
KCSR.07
Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu
Osigurati licima -korisnicima stalne novčane pomoći i licima sa invaliditetom pravo na zdravstvenu zaštitu, ( pod uslovom da ga ne mogu ostvariti po drugom osnovu).
KCSR.08
Subvencioniranje troškova grijanja
Subvencioniranje troškova grijanja 
KCSR.09
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje
Obezbijediti novčana sredstva osobama ometenim u psihičkom i fizičkom razvoju , koje su osposobljenje za rad , a koje čekaju na zaposlenje , pod uvjetom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
KCSR.10
POSREDOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA
Obezbjediti u postupku posredovanja otklanjanje uzroka koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa. Ukoliko su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, a eliminacija uzroka i mirenje bračnih partnera je nemoguća, obezbjediti u postupku posredovanja predpostavke za postizanje sporazuma o povjeri, izdržavanju i održavanju ličnih odnosa djeteta i roditelja kome dijete nije povjereno nakon razvoda braka.
KCSR.11
USVOJENJE
Usvojenje je oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, putem koga se zasniva roditeljski ili srodnički odnos između djeteta/usvojenika i roditelja/usvojioca. Time se dijete lišeno roditeljskog staranja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja trajno zbrinjava u porodici (između usvojenika i usvojioca se zasnivaju odnosi srodstva kao da se radi o krvnom srodstvu).
KCSR.12
PRISTUP INFORMACIJAMA
Ostvarivanje prava na pristup infomacijam pod kontrolom javnog organa.
KCSR.13
OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU, DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA I ORTOPEDSKI DODATAK
Licima sa invaliditetom I grupe sa 100% tjelesnog oštećenja i licima sa invaliditetom II grupe sa 90% tjelesnog oštećenja, omogućiti ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica i ortopedski dodatak.
KCSR.14
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA SAHRANE-DŽENAZE-POKOPA
Ostvarivanje prava na regulisanje troškova dženaze/sahrane/ukopa korisnika prava na stalnu novčanu pomoć i osoba smještenih u ustanove socijalne zaštite te izuzetno osoba čiji srodnici nisu u stanju ni po kom osnovu obezbejditi sredstva za izmirenje troškova dženaze/sahrane/ukopa, a umrla lica prije smrti ta sredstva nisu obezbjedila.
KCSR.15
HRANITELJSTVO
Ostvarivanje prava na smještaj u drugu porodicu djece/odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijedi zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba u drugoj porodici ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj porodici.
KCSR.16
FINANSIRANJE PODSTANARSTVA
Ostvarivanje prava na sufinansiranje podstanarstva ima za cilj, da korisnicima stalne novčane pomoći, dodatka na njegu i pomoć druge osobe I i II grupe po osnovu federalnog zakona, novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica po osnovu kantonalnog zakona, samohranim roditeljima, žrtvama nasilja i licima preko 18. godina koja su izgubila pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu, obezbijediti financijsku podršku u rješavanju problema/pitanja stanovanja. Na taj način se direktno utiče na zadovoljavanje jedne od osnovnih potreba porodice.
KCSR.17
UVJERENJE O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI
Ostvarivanje ličnih prava građana i regostrovanja samostalne djelatnosti.
KCSR.18
UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE O OSOBAMA STAVLJENIH POD STARATELJSTVO
UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE O OSOBAMA STAVLJENIH POD STARATELJSTVO
KCSR.19
REFUNDACIJA TROŠKOVA SAHRANE/DŽENAZE/POKOPA
REFUNDACIJA TROŠKOVA SAHRANE/DŽENAZE/POKOPA
KCSR.20
OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD KROZ SREDNJE OBRAZOVANJE
 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD KROZ SREDNJE OBRAZOVANJE
KCSR21
OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI, RAZVRSTAVANJE DJECE I OMLADINE OMETENE U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU
 OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI, RAZVRSTAVANJE DJECE I OMLADINE OMETENE U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU
KCSR22
UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
 UVJERENJE O ČINJENICAMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
KCSR23
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA RODITELJA NJEGOVATELJA

UPUTSTVO O DOKUMENTACIJI KOJOM SE DOKAZUJJE STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA RODITELJA NJEGOVATELJA

 
0 0