ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba
Slika
Projekt: “Jedna želja - jedan poklon - jedan osmjeh” kroz koji je devedesetero djece smejštene u hraniteljskim porodicama izrazilo želju, realiziran je putem Službe za hraniteljstvo. U okvriru ovog projekta, djeca su imala priliku izraziti želju a građani odabrati koju želju su u mogućnosti ispuniti. B...
Slika
Ambasadorica Francuske Republike u Bosni I Hercegovini, gđa Christine Toudic posjetila je JU “Kantonalni centar za socijalni rad” sa namjerom da od direktora Centra dobije informaciju na koji način privatno može usrečiti nekoga od korisnika prava i usluga u Centru za socijalni rad. Na prijedlog direkto...
Slika
Na zahtjev i molbu Mobilnog tima za obezbjeđenje novogodišnjih paketića za djecu u riziku iz Romske zajednice, a koji je upućen na veliki boroj adresa, odgovorili su, Robot komerc, udruženje Dobro. ba i “Raja sa twitera “. Predhodno navedeni subjekti, obezbijedile su 244 paketića. Robot je donirao 70 paketi...

Javna nabavka

09.12.2020 08:29
Slika
JAVNA NABAVKA Usluge iz područja sigurnosti Fizička zaštita ljudi i imovine JU"Kantonalni centar za socijalni rad"TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Slika
Na osnovu dlana 8. stav 1., 6lana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("S1. glasnik BiH" br. 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa ll. dio B. Zakona o javnim  nabavkama i Plana nabavki za 2020. godinu, donosim sljedecu ODLUKU. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 
0 0