ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Zahvalnice

05.07.2023 11:26
Slika
Da je uloga sturčnog rada i njegov značaj u lokalnoj zajednici prepoznatljiv potvrđuju i zahvalnice koje je Direktor  Javne ustanove OŠ “Osman Nuri Hadžić”, uručio socijalnoj radnici Danki Požek I pedagoginji Đeniti Ljuca. Na ovaj način potvrđen je značaj  angažmana imenovanih na zaštiti i tretmanu djece, učenika ove ...
Slika
Direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” sa predstavnicima Služba socijalne zaštite općine Novi Grad, prisustvovao je danas otvaranju Prihvatni centar za djecu bez pratnje migrante, za koju  Ministarstvo Sigurnosti BiH, prethodno procjeni da postoji potreba za smještajem. Stavljanju u funkciju...
Slika
  Predstavnici JU “Kantonalni centar za socijalni rad” su u periodu 15.05 - 19.05.2023.godine boravili u studijskoj posjeti institucijama socijalne zaštite i upravljanja migracijama Italije. Studijsku posjetu organizirao je IOM Bosnia and Herzegovina  i UNICEF Bosna i Hercegovina. Ista je organi...
Slika
Fokus grupa Pedagozi svih Službi socijalne zaštite JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ prisustvovali su fokus grupi održanoj  21.02.2023.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za pedagogiju. Tema fokus grupe je bila „Kompetencije pedagoga u svjetlu savremene teorije i prakse“...
Slika
Primopredaja ključeva stambenog  kontejnera koji je Načelnik općine Ilidža, Nermin Muzur stavio na raspolaganje JU “Kantonalnom centru za socijalni rad” za provođenje različitih aktivnosti sa ranjivom kategorijom djece, izvršena je 16.03. 2023.godine. Svrha ustupanja  stambenog kontejnera Centru je, da Mobil...
0 0