ul. Gatačka 80

HTML

033 723-640 info@kcsr.ba

Donacija paketa i hurmi

10.05.2021 13:36
Slika
Kulturni centar " Kralj Fahd" je, u saradnji sa Ambasadom Saudiske Arabije,  tokom mjeseca Aprila 2021 godine, obezbijedio za 100 lica i porodica u stanju socijalne potrebe pakete hrane , te 200 kg hurmi. Preuzimanje i distribuciju paketa su vršili radnici Centra prema prethodno pripremljenim sp...

Donacija krompira

23.04.2021 08:14
Slika
Obavještavamo korisnike Stalne novčane pomoći da mogu preuzeti otkupljene količine merkantilnog krompira u prostorijama  Direkcija za robne reserve Kantona Sarajevo koje se nalaze u objektu sportskog Centra Zetra u ul. Alipašina bb Korisnici odobrene količine krompira od 15-30 kg mogu preuzeti u vremen...

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA

Korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ili prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život I rad

22.04.2021 11:59
Slika
Obavještavamo lica u stanju socijalne potrebe koja su u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj: 38/14 Prečišćen tekst; 38/16; 44/17  i 28/18) ostvarila pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog l...
Slika
Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad" sa sjedištem u ul. Gatačka br.80, Sarajevo, (www.kcsr.ba), objavljuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sljedeća radna mjesta u organizacionim jedinicam austanove - Službama socijalne zaštite općina Stari grad i Služba...
Slika
Projekt: “Jedna želja - jedan poklon - jedan osmjeh” kroz koji je devedesetero djece smejštene u hraniteljskim porodicama izrazilo želju, realiziran je putem Službe za hraniteljstvo. U okvriru ovog projekta, djeca su imala priliku izraziti želju a građani odabrati koju želju su u mogućnosti ispuniti. B...
0 0